Sagsbehandleren

Vores vision er, at vi i fællesskab arbejder på de bedst mulige betingelser for, at vores anbragte børn og unge kommer videre i livet.

Sagsbehandleren

Vores vision er, at vi i fællesskab arbejder på de bedst mulige betingelser for, at vores anbragte børn og unge kommer videre i livet.

MÅLGRUPPE
Vi er vores faglighed meget bevidst og afgrænser vores målgruppe ud fra, hvad der samlet set giver det bedste udviklingsgrundlag.

Vi har 3 selvstændige enheder. Generelt modtager vi børn, unge og voksne fra 5 – 25 år med:

  • Forskellige opvækstrelaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling.
  • Diagnoser som fx ADHD eller letter ASF samt en kompliceret ungdomsadfærd.
  • Et eksternt psykiatrisk behandlingsbehov.
  • Personlighedsforstyrrelser.
  • Tilknytningsforstyrrelser, herunder generelle og til tider massive kontaktforstyrrelser, emotionel frustration, indlæringsvanskeligheder, stærk impulsstyring og ringe evne til erfaringsdannelse.
  • Omsorgssvigt, som kan betyde omfattende følelsesmæssige skader. Vanskeligheder i afkodning af sociale samspil og relationer samt forstyrrelser, der påvirker empatien.
  • Unge med f.eks. hashmisbrug er også velkomne.

Men uanset hvem, hvad og hvordan, er vores tilgang for en anbringelse, at den der flytter ind, skal matche vores profil og passe sammen med de øvrige som bor her. Det er absolut den vigtigste faktor for os.

 

SØSKENDE
I Alfernes Plus Hus har vi mulighed for at tage større søskendeflokke med børn helt ned til 5 år. Det betyder, at søskende kan blive anbragt sammen, og vi kan have fokus på både at styrke deres søskenderelation og på behandling og relevant pædagogisk indsats.

En fælles anbringelse kan på den måde medføre, at søskende i livet fremover kan være hinandens livsvidner. De får mulighed for at bruge deres relation som en gennemgående og stabil ressource i et liv, hvor der kan være svære udfordringer i forhold til deres øvrige biologiske familie.

UDVIKLINGSPLANER
I Fonden Alfernes plus Hus arbejder vi med individuelle udviklingsplaner.

​Vi ser udviklingsplanerne som et godt fælles arbejdsredskab, hvor vi sammen kan konkretisere indsatsen og give indblik og et ejerskab i udviklingsprocesserne. Udviklingsplanerne vil oftest være en del af udviklingssamtalerne. ​

RELATIONSARBEJDET
Med en viden om, at det er i samspillet med andre mennesker at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid, bliver relationerne yderst vigtige. 

Vi fokusere på det, der fungerer godt, og det der giver mulighed for udvikling og trivsel igennem inkludering af individet.

Relationen er den pædagogiske kerneydelse i Alfernes Plus Hus, hvor kvaliteten af relationerne er afgørende for, hvorledes barnet/den unge/voksne oplever sig selv.

METODER
I Alfernes Plus Hus er det pædagogiske koncept funderet i, den anerkendende tilgang til andre mennesker.

FAGLIGE TILGANGE
Vores pædagogiske forståelsesramme kommer fra neuropsykologi og neuropædagogik. De pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på struktur, low arousal med en anerkendende og mentaliserende tilgang samt kognitiv adfærdsterapi.

SUPERVISION
Hver 6. uge deltager det pædagogiske personale i supervision med en ekstern supervisor og psykolog i Neuroaffektiv udviklingspsykologi.

TAKSTER OG TILKØBSMULIGHEDER
Vi har en fast månedlig grundtakst på en anbringelse i Alfernes Plus Hus. Der er indeholdt transport i forbindelse med samvær, betaling for evt. fritidsaktivitet og medicin i almindeligt omfang.

Vi er en “Non Profit” organisation, og har særdeles fornuftige takster – også på tillægsydelser.

VORES OVERORDNEDE MÅL ER
– At give en tryg base med forudsigelige og genkendelige rammer.
– At motivere til et velfungerende skoleforløb.
– At støtte op om et aktivt fritidsliv med venskaber.
– At gøre vores børn og unge beviste om deres egen situation og muligheder.
– At gøre forældrene beviste om, at de udfylder den rolle de kan.

THERAPLAY TERAPI
Vi kan tilbyde Theraplay forløb via en af vores samarbejdspartnere, som et tilkøbe til et behandlingsforløb.

Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, selvværd og tillid samt glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge i skole og fritid.

NEUROAFFEKTIV ANALYSE
Den Neuroaffektive Analyse er et skriftligt analyseredskab som danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. I analysen indgår der også almene oplysninger om barnet, den unge eller voksnes liv og netværk.

Den Neuroaffektive Analyse af det emotionelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone giver inspiration til interventioner på de tre neuroaffektive niveauer, som bliver til specifikke interventioner.

MIM (Marschak Interaction Method)
MIM er en struktureret legebaseret observationsteknik, som belyser den følelsesmæssige og tilknytningsmæssige relation til primærperson og samspilsressource.

Internt bruges dette redskab til at belyse og redegøre for udviklingspotentialet og ressourcer.

​Denne Videoobservationsmetode gør, at vi kan kigge ind på de mikroskopiske samspilskompetencer, for at belyse om de optimalt stimuleres og udfoldes i de intensive sociale interaktioner. Vi får derved et bedre afsæt for at få afdækket den nærmeste udviklingszone.