Velkommen til

Fonden

Alfernes Plus Hus

Et socialpædagogisk opholdssted, med et neuroaffektivt afsæt

MISION

At vi i fællesskab arbejder på de bedst mulige betingelser for at vores anbragte børn og unge kommer videre i livet.

VISION

Med omsorg og nærvær møder vi livets udfordringer!

VÆRDIER

Med omsorg og nærvær møder vi livets udfordringer!

FORSTÅELSE, IDENDITET OG SELVSTÆNDIGHED FORBEREDELSE TIL DET VIDERE LIV  PERSONLIG UDVIKING SELVVÆRD

Hvem er vi?

Fonden Alfernes Plus Hus

… er et opholdssted for børn og unge mennesker, og vores overordnede mål er at:

– give en tryg base med forudsigelig og genkendelige rammer.
– motivere til et velfungerende skoleforløb.
– støtte op om et aktivt fritidsliv med venskaber.
– bevidstgøre vores børn og unge om deres egen situation og muligheder.
– bevidstgøre at forældrene udfylder den rolle, de kan.

Vi har tre afdelinger, der er fordelt på 2 nedlagte landbrug, beliggende overfor hinanden. Vi er godkendt til:

  • 9 pladser for børn mellem 5 og 14 år.
  • 7 pladser for unge mellem 13 og 17 år.
  • 4 pladser til ”Efterværnet for voksne” mellem 17 og 25 år.

VIRKSOMHEDEN

Fonden Alfernes Plus Hus drives af en fond. Fonden administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat således, at bestyrelsen til sammen besidder uddannelsesmæssige og/eller erfaringsmæssige kompetencer inden for det socialpædagogiske og psykologiske område, samt økonomi, erhvervsdrift og ledelse.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Ved bestyrelsesmøder deltager i øvrigt en medarbejderrepræsentant og den daglige leder. Ingen af de to har stemmeret.

 

PERSONALE Vi er stolte af hinanden og af os selv! Vi vægter personlighed, kemi og faglighed, og vi tager afsæt i vores egne værdier, når vi ansætter pædagogisk personale. Vi betragter vores personaler som en investering og ikke som omkostning.

VÆRDI OG MENNESKESYN
I Fonden Alfernes Plus Hus mener vi at alle mennesker er født unikke og født som sociale væsener med egen personlig kerne, der udvikler sig i relation med andre.
Derfor er vores kerneopgave omsorg, relationer og udvikling.
Vi evner at se og handle ud fra de behov der er, og vi evner at se igennem foranliggende adfærd hos den enkelte og dennes familie.
Vi ser og anerkender dem som værdifulde for andre mennesker. Herigennem understøtter vi udviklingen af selvværd og anerkender deres ret til at have de behov, lyster, følelser og udtryk som de nu har.

SAMFUNDSMÆSSIGE HOLDNINGER OG NORMER Vi tilpasser indsatsen i hver af de 3 afdelinger. Vi arbejder med opdragelse og dannelse og udvikler vores børn og unges evner til at tilpasse sig omverdenen. Dette er med en viden om, at socialiseringen tager udgangspunkt i deres individuelle behov, kognitive evner, følelsesmæssige udvikling og ressourcer. ​Derfor vil forventningerne til den enkelte være nøje tilpasset.
FORSTÅELSE AF EGET ANBRINGELSESGRUNDLAG Forståelsen af egen anbringelse er forbundet med sorgen over at blive adskilt fra sin familie. Vi taler meget med det enkelte barn eller ung for at få en så nænsom anbringelse som muligt. Den tætte omsorg skal være med til at give den nødvendige tryghed, således at vi giver barnet eller den unge mulighed for at bearbejde sorgen og krisen, ved adskillelsen fra hjemmet. Vi skal derfor evne at rumme de ting de har med i bagagen.

IDENDITET OG SELVSTÆNDIGHED
Vores børn og unge skal støttes og styrkes i kontakten til familie og netværk. Dette mener vi er vigtigt, for når vores system slipper, bliver de sociale og familiære netværk sammen med uddannelse en ny platform i en ny verden.
Derfor arbejder vi altid på relationer, der understøtter en positiv udvikling, i tæt samarbejde med forældrene. Vi fordrer socialiseringen ved at skabe et netværk udenfor Alfernes Hus.

FORSTÅELSE FOR FORSKELLIGHEDER Vi tror på, at alle vores børn og unge er talentfulde mennesker, som grundlæggende ønsker at være til på en ordentlig måde. Det er vores pædagogiske opgave at se bag den foranstående adfærd og løfte talent frem samt at være tydelige rollemodeller, som de kan spejle sig i. Det kræver, at vi ser det enkelte barn ud fra et helhedssyn, og er bevidst om deres forskellige følelsesmæssige, motoriske, intellektuelle, helbredsmæssige situation samt sociale og familiemæssige forhold.

STØTTE TIL PERSONLIG UDVIKING OG BEDRE SELVVÆRD
Via stimulation i form af kommunikation, leg, opgaver og ansvarsinddragelse former vi udfordringer og alderssvarende aktiviteter, der sikrer den individuelle udvikling. Vi støtter udviklingen af deres selvværd ved at tage dem alvorligt og anerkende deres ret til at have de behov, lyster, oplevelser, følelser og udtryk, som de nu har. Vi ser og anerkender dem, som de børn og unge de er, ved at lade dem forstå, at de er værdifulde for andre mennesker.

FORBEREDELSE TIL DET VIDERE LIV
Som anbragt barn eller ung, er bevidstheden om anbringelsesforløb og anbringelsesgrund en vigtig brik, på vejen til selvstændiggørelse og identitetsdannelse.
Det er to vigtige mål i vores arbejde med vores børn og unge, da de på sigt skal blive i stand til at forvalte deres eget liv og behov.
Vi arbejder på at udvikle deres selvværd, selvstændighed og kompetencer samt at støtte dem i at skabe positive relationer til andre mennesker. Ved at udvise respekt overfor barnet eller den unge, styrker vi deres selvrespekt og giver dem en tro på sig selv. At mestre livet kræver at vores børn og unge bliver involveret på ansvarlig vis og, at de får en håndterbar medindflydelse på beslutninger i deres liv.
Vi ønsker at give dem den støtte, der skal til, så de kan gennemføre en 9. klasses afgangseksamen, relevant ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, der sikrer dem og deres fremtid.